बरियारपट्टी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
बरियारपट्टी, सिरहा
प्रदेश नं. २, नेपाल

(प्रकाशितमितिः२०७७÷०७÷१८गते)

      यस बरियारपट्टी गाउँपालिका अन्तर्गत अस्पतालमा तपशिल बमोजिमक कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने भएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम योग्य नागरिकहरुले सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा आवेदन पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । रित नपुगी वा म्याद नाघेर आएका दस्खास्त उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।

तपसिल

क्र.स विज्ञापन नं. पद संख्या नियुक्तिको किसिम दस्खास्त दस्तुर रु योग्यता
१ १÷०७७÷०७८ मेडिकल अधिकृत १ करार १००० मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट ःद्यद्यक् उर्तिण गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको
२ २÷०७७÷०७८ स्टाफ नर्स २ करार ७०० मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एऋी ल्गचकष्लन उर्तिण गरीनेपाल नर्सिङ्ग परिषद्मा दर्ता भएको
३ ५÷०७७÷०७८ का.स १ करार ३०० सामान्य लेखपढ

१. आवेदन फारमस् बरियारपट्टी गाउँपालिकाको कार्यालय वा गा.पा को बेभसाइट धधध।दबचष्थबउबततष्mगल।नयख।लउ बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
२. दस्खास्त दिने अन्तिम मितिस् २०७७÷०८÷०३गते कार्यालय समय भित्र ्र
३. आवेदन बुझाउने स्थानस् बरियारपट्टी गाउँपालिकाको कार्यालय, बरियारपट्टी प्रभु बैंक शाखा बरियारपट्टी स्थित संचित कोष खाता नं. १४७०११६०८२६०००१६ मा दस्तुर जम्मा गरि सोको सक्कल भौचर वा यस कार्यालयको राजस्व शाखामा राजस्व जम्मा गरि सक्कल भौचर निवेदन साथ संग्लन राखि पेश गर्नु पर्नेछ ।
४. परिक्षाको किसिमस् अन्तरवार्ता हुनेछ ।
५. परीक्षा मितिस् फारम बुझाउने अन्तिममिति पछि तोकिनेछ ।
६. पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधास् नेपाल सरकारले तोके बमोजिम
७. करार अवधिस् हाललाई तीनमहिना । सो पछि करार अवधिथपहुन सक्नेछ ।
८.आवश्यक कागजातहरुस् आवेदनफारम, नागरिकताको प्रतिलिपी, शैक्षिक योग्यताप्रतिलिपी,काउन्सिलमादर्ता भएको प्रतिलिपि,तालिमतथाअनुभवका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति । पेश गरिने सबै प्रतिलिपीको पछाडि उम्मेदवार स्वंयले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ ।
९. उमेरको हदस् लोक सेवाआयोग तोके बमोजिम ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

रंजित जंग अधिकारी

सम्वन्धित समाचार :